Reglament Marxa Nòrdica

Te deixam un extracte des reglament de la Marxa Nòrdica Competitiva (Nordic Walking) del Comitè Balear de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. Si vols pots descarregar-te el reglament complet clicant aquí.

7. Amonestacions (targetes)

  • Targeta blanca: advertiment verbal
  • Targeta groga (1ª): dos minuts
  • Targeta groga (2ª): quatre minuts
  • Targeta groga (3ª): desqualificació de la carrera per acumulació
  • Targeta vermella: desqualificació directa de la carrera

8. Infraccions

8.1 No realisar la tècnica correctament.
8.2 No dur el dorsal en lloc visible a la part frontal de la camiseta.
8.3 Alterar o modificar les dimensions del dorsal.
8.4 Anticipar-se al senyal de sortida o retardar intencionadament l’hora de sortida.
8.5 No presentar-se a la càmera de sortida de la carrera o arribar després de la sortida.
8.6 Dur auriculars posats en qualsevol tram durant el recorregut.
8.7 Obstaculitzar la passa d’un altre caminant.

Motius de desqualificació

8.8 No passar per un control de passa.
8.9 Tallar o acurçar el recorregut de manera intencionada, sortint de l’itinerari senyalitzat.
8.10 Utilisar qualsevol medi de transport o locomoció durant tot o part del recorregut. (Expedient esportiu per una inhabilitació temporal en competicions de la Comunitat Autònoma).
8.11 Finalitzar la carrera més tard de l’hora de tancament del control d’arribada fixada per la organització.
8.12 Passar pels controls de passa més tard de slhora de tancament del mateix.
8.13 Córrer: Si el caminant corre encara quan tengui els bastons en contacte amb el sòl.
8.14 Trotar: Si el caminant trota botant en passes passades per la paella.
8.15 Marxar: Quan el caminant només utilitza l’impuls de les cames i omet l’impuls dels braços exercit en els bastons.
8.16 No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyerisme i de respecte a la natura, llançar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o a qualsevol punt del recorregut de la carrera. (Expedient esportiu).
8.17 Qualsevol desconsideració, violència verbal o física realitzada contra els àrbitres, membres de la organisació, policia, protecció civil o uns altres caminants participants a la carrera. (Expedient esportiu per una inhabilitació temporal en competicions de la Comunitat Autònoma).
8.18 Serà motiu de desqualificació, així com la retirada de l’acreditació deportiva en tots ets àmbits, l’ingestió de productes de dopatge declarats per l’Agència Mundial d’Antidopatge (MESTRESSA). En aquest cas, el Comitè de Marxa Nòrdica Competitiva (Nordic Walking) elaborarà un informe que remetrà an el Responsable Tècnic de la FBME, perquè prengui ses mesures disciplinàries pertinents amb lo que dicti l’agencia antidopatge.
8.19 Si un camiant és amonestat se li sumaran els minuts de penalisació corresponents a cada amonestació, llevat que no hagi rebut una targeta vermella de desqualificació. La classificació final vendrà determinada pel temps total realisat a la carrera, que serà l’indicat per l’organisació comanada de realisar es cronometratge. An es temps finals cronometrats s’haurà de sumar es corresponents a les amonestacions produïdes, si comporten temps de penalisació.
8.20 En cas d’empat de temps de cronometratge d’arribada amb el caminant que ha arribat darrere el caminant infractor a causa de sumatòries de minuts per infracció de targetes, prevaldrà el caminant amb manco infraccions i després per posició d’arribada. Les infraccions se notificaran an ets afectats per part dets àrbitres o el director de la carrera abans de l’entrega de trofeus. Se considerarà suficient la col·locació des llistat des sancionats en el tauler d’anuncis on se col·loquen les classificacions de la carrera. Les infraccions podran esser estudiades pes Comitè de Competició qui determinarà si redacta ets expedients deportius pertinents.

9. Tècnica bàsica obligatòria

9.1 La regla fonamental de la Marxa Nòrdica Competitiva (Nordic Walking) requereix es contacte permanent des bastons amb el sòl de forma alternativa, per tant, no se podran tenir tots dos bastons en l’aire o arrossegar-los simultàniament mentres se camina, havent d’estar el bastó en el moment de clavar/carregar, entre es dos peus de el caminant.
9.2 Fases per una bona tècnica a l’utilisació des bastons:

  • Clavar
  • Carregar
  • Amollar
  • Aplegar

9.3 El bastó s’ha de clavar sempre a l’espai comprès entre es dos peus, fent un ús actiu del braç en es seu desplaçament cap a davant, de manera que es colzo sempre superi la línia des tòrax. En es desplaçament del braç cap a enrere, la mà ha de superar la línia de la pelvis i alliberar-se de l’empunyadura, obrint la mà abans de la fase de recollida del bastó.
9.4 No se podrà caminar flexionant totes dues cames i el tronc, baixant el centre de gravetat en realisar l’acció de clavar/carregar. La cama endarrerida ha d’estar estirada totalment abans que el peu perdi el contacte amb el sòl. L’inclinació màxima del tronc cap a davant haurà de correspondre-se amb la prolongació de la línia que marqui la cama posterior estirada.

Pin It on Pinterest

Share This